Jaarverslag 2019-2020-ANBI

 

 

 


 Jaarverslag 2020

Bestuur

Het bestuur van Kerk aan de Ring bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en coördinator p.r.. Ter ondersteuning van het bestuur zijn zeven taakgroepen gevormd, die onder leiding staan van een Hoofd van Dienst.

Ultimo 2019  bestaat het bestuur uit:

Voorzitter                                                       Jorriena de Jongh                                    

Penningmeester                                             Will Wiegel                                                            

Secretaris                                                        Nia van der Waal

PR                                                                  Ahrend Siebelhoff

 

Met als Hoofden van Dienst:

HvD verhuur/front office                              Aafke Geuvers                                                       

HvD eigen evenementen                              Aafke Geuvers, Will Wiegel                                                                   HvD dagelijks beheer                                   Willem de Hoog                                                             

HvD huishoudelijke dienst                              vacature                                                                       

HvD technische dienst                                  Joop van Bommel                                                             

HvD administratie                                         Henk Bruning                                                           

Het bestuur met de Hoofden van Dienst is eenmaal bijeen geweest voor een algemene bestuursvergadering en heeft daarnaast diverse online bestuursvergaderingen gehouden om in corona tijd met elkaar overleg te voeren over de (on)mogelijkheden rondom het organiseren van activiteiten.

Vrijwilligers                                                                                                                         

De hele organisatie van het Cultureel Centrum Kerk aan de Ring wordt gedragen door vrijwilligers. Gedurende 2020 waren dit de vier bestuursleden samen met de Hoofden van Dienst en circa 20 overige vrijwilligers. Bij ieder evenement zijn de vrijwilligers betrokken en assisteren zij bij de voorbereiding en uitvoering.

Vrienden van de Kerk aan de Ring                                                                           

Doordat corona in maart 2020 haar intrede deed in ons land kwamen alle activiteiten stil te liggen. Zo ontstond er een lastige situatie om de vrienden te vragen hun donatie over te maken. Eind december telden de Stichting 146 Vrienden.

Als gevolg van de lockdown en de daarbij behorende maatregelen heeft het aantal activiteiten zich in 2020 beperkt tot een optreden van Hellevoet Klassiek op 22 maart.

 

Verhuur van de kerk voor evenementen 

Voor zover als mogelijk, met in achtneming van de geldende maatregelen, hebben uitsluitend de pianolessen van Ynke van der Wagt doorgang kunnen vinden.   

                                                            

Projecten/onderhoud     

Een aantal maandagen kwamen de vrijwilligers bijeen. Op die manier werden de onderlinge contacten onderhouden.                                                                                                   

Website                                                                                                                       

Cultureel Centrum Kerk aan de Ring heeft een website www.kerkaandering.nl in eigen beheer, die wordt bijgehouden door Teun Lageweg. De website wordt steeds aangepast met actuele informatie over evenementen, jaarverslag en overige informatie om zo te voldoen aan de eisen van de belastingdienst voor instellingen met een ANBI-status. Thans zijn de jaarrekening van de Vrienden van de Kerk aan de Ring en het jaarverslag over 2019 te lezen op de website.

Donaties                                                                                                                          

Met hun vriendenbijdrage over 2020 hebben de Vrienden van de Kerk aan de Ring in totaal in 2020 € 2.485,-- bijgedragen. Deze donaties komen geheel ten goede aan het behoud van het kerkgebouw.

Financiële rapportage                                                                                                     

Het penningmeesterschap wordt uitgevoerd door het duo Will Wiegel en Henk Bruning, waarbij het dagelijks beheer voor de bankrekeningen en het kasbankbetalingsverkeer door Will wordt verzorgd, terwijl de financiële rapportage door Henk wordt uitgevoerd. Peter Kremer is adviseur van de financiële commissie.

De concept-jaarstukken worden opgestuurd naar accountant Arnold van Bochove voor controle en advies, waarna hij het verslag consolideert en tot boekjes verwerkt.

 

 


 

 

Stichting Vrienden van de Kerk aan de Ring

 

 

 

 

Balans per 31 december

 

2020

2019

 

Realisatie

Realisatie

Actief

 

 

Vorderingen

0

0

Liquide middelen

16.830

14.345

Totaal

16.830

14.345

 

 

 

Passief

 

 

Algemene reserve

16.830

14.345

Schulden

                              0      

                              0

Totaal

16.830

14.345

 

 

 

Stichting Vrienden van de Kerk aan de Ring

 

 

 

 

Exploitatierekening

2020

2019

 

Realisatie

Realisatie

 

 

 

Donaties

2.485

3.425

overige opbrengsten

                           0 

0

Totaal

2.485

3.425

 

 

 

Overige kosten

0

14.808

Resultaat

2.485

-11.383

Totaal

2.485

3.425

 

 

 

 

 

 De Stichtingen zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 24351638/24351647