Jaarverslag 2018/ANBI

 

 

 

Jaarverslag 2018

 

 


 

Jaarverslag 2018

 

Bestuur

Het bestuur van Kerk aan de Ring bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Ter ondersteuning van het bestuur zijn zeven taakgroepen gevormd, die onder leiding staan van een Hoofd van Dienst.

 

Ultimo 2018 bestaat het bestuur uit:

 Voorzitter:                 Jorriena de Jongh                                    

Penningmeester:       Will Wiegel

secretaris:                   Hans Meerman

 

Met alsHoofden van Dienst:

 

HvD verhuur/front office                 Aafke Geuvers                                                       

HvD eigen evenementen                 vacature                                                                   

HvD dagelijks beheer                        Willem de Hoog                                                              

HvD huishoudelijke dienst                vacature                                                                       

HvD technische dienst                       Joop van Bommel                                                            

HvD administratie                              Henk Bruning                                                          

HvD communicatie/PR                      vacature

 

Het bestuur met de Hoofden van Dienst is driemaal bijeen geweest voor een algemene bestuursvergadering en heeft daarnaast vier bestuursvergaderingen gehouden in klein comité voor de continuering van diverse activiteiten.

 

15 januari 2018 is er een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd, met aansluiting een nieuwjaarsreceptie voor alle vrijwilligers en vrienden van Kerk aan de Ring.

 

Vrijwilligers                                                                                                                         

De hele organisatie van het Cultureel Centrum Kerk aan de Ring wordt gedragen door vrijwilligers. Gedurende 2018 waren dit de drie bestuursleden samen met de Hoofden van Dienst en circa 15 overige vrijwilligers. Bij alle evenementen zijn de vrijwilligers betrokken en assisteren zij bij de voorbereiding en uitvoering.

 

Vrienden van de Kerk aan de Ring                                                                           

Ultimo 2017 waren er 178 donateurs van de stichting Vrienden van de Kerk aan de Ring. Helaas is in augustus 2018 onverwacht onze secretaris Hans Meerman overleden, hij zorgde dat alle donateurs een uitnodiging/herinnering kregen in december om alsnog de vriendenbijdrage te betalen. In 2018 is dat niet gebeurd, in 2019 zal alsnog een verzoek gedaan worden aan de donateurs om de vriendenbijdrage 2018 over te maken.

 

Gedurende het gehele jaar zijn de Vrienden per e-mail (of briefpost) op de hoogte gebracht van de activiteiten die door ons zelf zijn georganiseerd, waaronder het concert van Trio C tot de 3e in januari, Family Fair in november en concert Ensemble Romancero in december. Ook voor de vijf optredens van Ynke & Friends zijn alle vrienden per e-mail geïnformeerd.

 

Verhuur van de kerk voor evenementen                                                                 

De kerk is elke woensdag verhuurd geweest aan pianoschool Ynke van der Wagt voor pianostudie en pianoles aan kinderen en volwassenen. Ook zijn er in 2018 een vijftal uitvoeringen van Ynke & Friends geweest. Hierbij speelden diverse afgestudeerde musici, maar ook nog aan een conservatorium studerenden leerlingen stukken uit het klassieke repertoire. De recensies zijn zodanig positief dat dit programma in 2019 wordt voortgezet.

 

Georganiseerd door de Stichting Concerten Hellevoetsluis zijn er zes zondagochtend koffieconcerten gehouden, waarvan drie in het voorjaar en drie in het najaar.

 

De nieuwjaarsreceptie van Stichting Concerten Hellevoetsluis en de nieuwjaarsreceptie van Stichting Pameijer zijn begin januari in de kerk gehouden.

 

Een slijterij heeft voor haar clientèle driemaal een whiskyproeverij georganiseerd, in mei, november en december. Daarnaast nog een wijnproeverij in november.

 

In juni en december werd een burgerlijk huwelijk voltrokken, waarbij het kerkgebouw dienst doet als huis van de burgerlijke gemeente en de BABS de plechtigheden voltrekt.

 

In september werd door het Vrouwenwerk Voorne Putten een concert georganiseerd, waarbij de opbrengsten werden geschonken aan Stichting Alzheimer Voorne-Putten.

 

Ook werd in september door de Lionsclub een kledingbeurs georganiseerd. De kerk is gratis ter beschikking gesteld.

 

In november werd de kerk verhuurd voor een "Brocante aan de Ring", met 12 kramen vol brocante artikelen.

 

Daarnaast werd de kerk diverse malen verhuurd aan gezelschappen voor workshops, beurzen en recepties.

 

De kerk is zesmaal gratis ter beschikking gesteld voor stiltebijeenkomsten op de zondagochtend en eenmaal voor een yogabijeenkomst in december.

 

Programmering in eigen beheer                                                                                     

Helaas is in januari Carla van Assemberg vertrokken en ontstond er een vacature voor Hoofd van Dienst eigen evenementen. Met vereende krachten van bestuur en hoofden van dienst is er in november een Family Fair en in december een concert met het ensemble Romancero gehouden. Beide activiteiten waren een succes.

 

Projecten/onderhoud                                                                                                        

Ook dit jaar is door Monumentenwacht, na de jaarlijkse inspectie van het gebouw, een rapport opgesteld met aanbevelingen voor reparaties aan het kerkgebouw. In overleg met de eigenaar van het kerkgebouw, de Protestantse Gemeente Hellevoetsluis (PgH) is het programma voor dit jaar opgesteld en uitgevoerd.

 

Helaas waren er ook wat tegenvallers, zo hadden we in februari stormschade aan diverse dakpannen, in april was er een poging tot inbraak met gevolg dat we het slot moesten vervangen en nieuwe sleutels moesten aanschaffen. Ondanks het onderhoud in maart van de ketels moesten we helaas in december een ketel laten repareren. Ook was ons podium niet meer in orde en hebben we deze in augustus opdracht gegeven om het te lassen.

 

In maart zijn aan 6 ramen, achter en naast het orgel, groot onderhoud gepleegd. Hierbij zijn alle losse stenen vervangen en kozijnen gerepareerd. Nog 8 ramen te gaan, dit zal uitgevoerd worden medio 2019.

 

Het steeds beter inregelen van de in 2015 aangeschafte "Toon” en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen hebben ook in 2018 zijn vruchten afgeworpen. Over het jaar 2018 kregen wij van Eneco € 773,-- terug op het betaalde voorschot als gevolg van verminderd verbruik van elektriciteit en aardgas.

 

Website                                                                                                                       

Cultureel Centrum Kerk aan de Ring heeft een website www.kerkaandering.nl in eigen beheer, die wordt bijgehouden door Teun Lageweg. De website wordt steeds aangepast met actuele informatie over evenementen, jaarverslag en overige informatie om zo te voldoen aan de eisen van de belastingdienst voor instellingen met een ANBI-status. Thans zijn de jaarrekening van de Vrienden van de Kerk aan de Ring en het jaarverslag over 2018 te lezen op de website.

 

Donaties                                                                                                                         

Met hun vriendenbijdrage over 2018 hebben de Vrienden van de Kerk aan de Ring in totaal in 2018 € 2.183,- bijgedragen. Deze donaties komen geheel ten goede aan het behoud van het kerkgebouw. In 2019 zal een oproep gedaan worden aan hen die de bijdrage nog niet overgemaakt hebben om alsnog een donatie voor 2018 te doen.

 

Financiële rapportage                                                                                                      

Het penningmeesterschap wordt uitgevoerd door het duo Will Wiegel en Henk Bruning, waarbij het dagelijks beheer voor de bankrekeningen en het kasbankbetalingsverkeer door Will wordt verzorgd, terwijl de financiële rapportage door Henk wordt uitgevoerd. Peter Kremer is adviseur van de financiële commissie.

 

De concept-jaarstukken worden opgestuurd naar accountant Arnold van Bochove voor controle en advies, waarna hij het verslag consolideert en tot boekjes verwerkt.


 

 

 

 

 

Stichting Vrienden van de Kerk aan de Ring

 

 

 

 

Balans per 31 december

 

2018

2017

 

Realisatie

Realisatie

Actief

 

 

Vorderingen

0

460

Liquide middelen

25.728

29.266

Totaal

25.728

29.726

 

 

 

Passief

 

 

Algemene reserve

25.728

29.726

Schulden

                                     0

                                     0

Totaal

25.728

29.726

 

 

 

Stichting Vrienden van de Kerk aan de Ring

 

 

 

 

Exploitatierekening

2018

2017

 

Realisatie

Realisatie

 

 

 

Donaties

2.183

4.655

overige opbrengsten


124

Totaal

2.183

4.799

 

 

 

Overige kosten

6.181

4.568

Resultaat

-3.998

211

Totaal

2.183

4.779

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

De Stichtingen zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 24351638/24351647